Mar chuid de phróiseas comhairliúcháin na pleanála teanga tá deis á thabhairt anois do phobal Mhúscraí roinnt ama a chaitheamh ag dul tríd an 73 dréacht-bheart a bheidh mar chuid lárnach de Phlean Teanga Mhúscraí. Beidh deis ag daoine na dréacht-bhearta a phlé linn ag sraith cruinnithe poiblí sna seachtainí le teacht agus is féidir aon moltaí/tuairimí ina leith a sheoladh trí mheán r-phoist go bearta2017@gmail.com nó a phlé ar an nguthán ach glaoch a chur ar Rosaí ag 087 668 8209.

As part of the language planning consultation process the Múscraí community now have an opportunity to spend some time going through the 73 draft actions which will form a central part of the Múscraí Language Plan. The community will have the opportunity to discuss the draft actions with us at a series of public meetings in the coming weeks and any suggestions/ideas in relation to the draft actions can be forwarded by email to bearta2017@gmail.com or discussed over the phone by calling Rosaí at 087 668 8209.

 

DRÉACHT-BHEARTA PHLEAN TEANGA MHÚSCRAÍ / DRAFT-ACTIONS OF THE MÚSCRAÍ LANGUAGE PLAN

Is féidir leagan Gaeilge den 73 dréacht-bheart a íoslódáil anseo.

An English summary of all 73 draft-actions can be downloaded here.

 

DRÉACHT-BHUISÉAD PHLEAN TEANGA MHÚSCRAÍ / DRAFT-BUDGET OF THE MÚSCRAÍ LANGUAGE PLAN

Tá dréacht-bhuiséad curtha le chéile bunaithe ar an 73 dréacht-bheart anseo thuas agus is féidir é sin a léamh anseo. Tá an dréacht-bhuiséad bunaithe ar dhearbhú a thug an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne níos luaithe i mbliana gur ionann an t-allúntas a cheadófar agus ciste ar fiú suas le €100,000 thar tréimhse 12 mhí iomlán i leith gach limistéar pleanála teanga faoi leith (Féach ar an bpreas-ráiteas iomlán ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta anseo).

A draft budget has been prepared based on the 73 draft actions above and can is available to read or download here. The draft-budget is based on the affirmation by Minister of State for Gaeltacht Affairs, Seán Kyne earlier this year that an allocation of up to €100,000 over a period of 12 months may be approved in respect of each individual language planning area (See the full press release from the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs here).

 

DRÉACHT-BHEARTA DE RÉIR RÉIMSE  / DRAFT-ACTIONS BY TOPIC 

Más fearr leat díriú isteach ar na dréacht-bhearta bunaithe ar an réimse lena mbaineann siad ní gá dul tríd cáipéis iomlán na ndréacht-bheart. Tá na dréacht-bhearta ar fáil le híoslódáil anseo thíos agus iad briste síos i 12 réimse éagsúil.

If you prefer to to focus on the various draft-actions based on the topics they relate to you don’t need to go through the full document of all draft actions. The draft actions have been divided into 12 topic-specific sections and are available to download below.

 

1. FEIDHMIÚ AN PHLEAN TEANGA / IMPLEMENTING THE LANGUAGE PLAN

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

2. DEISEANNA FOGHLAMTHA LASMUIGH DEN CHÓRAS OIDEACHAIS / LEARNING OPPORTUNITIES OUTSIDE THE EDUCATION SYSTEM

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

3. SEIRBHÍSÍ CÚRAM LEANAÍ, RÉAMHSCOLAÍOCHTA & TACAÍOCHTA TEAGHLAIGH / CHILDCARE, PRE-SCHOOL AND FAMILY SUPPORT SERVICES

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

4. AN CÓRAS OIDEACHAIS / THE EDUCATION SYSTEM

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

5. SEIRBHÍSÍ DON AOS ÓG & D’AOISGHRÚPAÍ EILE / SERVICES FOR YOUNG PEOPLE & OTHER AGE GROUPS

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

6. AN EARNÁIL GHNÓ & TURASÓIREACHT CHULTÚRTHA / THE BUSINESS SECTOR & CULTURAL TOURISM

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

7. EAGRAÍOCHTAÍ POBAIL & CLUBANNA / COMMUNITY ORGANISATIONS

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

8. NA MEÁIN CHUMARSÁIDE / THE MEDIA

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

9. SEIRBHÍSÍ POIBLÍ / PUBLIC SERVICES

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

10. PLEANÁIL & FORBAIRT FHISICEACH / PLANNING & PHYSICAL DEVELOPMENT

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

11. SEIRBHÍSÍ SÓISIALTA & CAITHEAMH AIMSIRE / SOCIAL & RECREATIONAL SERVICES

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

12. STÁDAS NA GAEILGE SA LIMISTÉAR / STATUS OF THE IRISH LANGUAGE IN THE AREA

 • Leagan Gaeilge de dhréacht-bhearta an réimse seo ar fáil le híoslódáil anseo.
 • English summary of this topic’s draft actions available to download here.

 

Is féidir aon moltaí/tuairimí maidir leis na dréacht-bhearta a sheoladh trí mheán r-phoist go bearta2017@gmail.com nó a phlé ar an nguthán ach glaoch a chur ar Rosaí ag 087 668 8209.

Any suggestions/ideas in relation to the draft actions can be forwarded by email to bearta2017@gmail.com or discussed over the phone by calling Rosaí at 087 668 8209.