Sample Suggestions

Sa leathanach seo tá léargas ar roinnt moltaí samplacha i dtaobh cur chun cinn, caomhnú agus forbairt na Gaeilge atá bailithe againn mar chuid de phróiseas na pleanála teanga anseo i nGaeltacht Mhúscraí. Tá súil againn mar chuid de thréimhse feidhme ár bplean teanga go n-éireoidh linn ar a laghad cuid de na moltaí seo a thabhairt chun críche.

This page gives an overview of some sample suggestions in relation to the promotion, preservation and development of the Irish language which we have gathered as part of the language planning process here in the Múscraí Gaeltacht. We hope that during the implementation period of our language plan we will succeed in achieving at least some of these suggestions.

Moltaí samplacha na gcoistí áitiúla / Sample suggestions from local committees 

 • Meitheal Áisitheoirí Áitiúla le scileanna ar leith acu a bhunú – Establish a Meitheal of Local Facilitators with specific skills;
 • Tacaíocht do thuismitheoirí (acmhainní) – Support to parents (resources);
 • Lógó do cheantar Mhúscraí – A logo for the Múscraí Gaeltacht (Aiteann/Gorse?);
 • Straitéis turasóireachta a fhorbairt do cheantar Mhúscraí – Develop a tourism strategy for Múscraí;
 • Go láidreofaí áit na Gaeilge sna féilte & imeachtaí pobail ar fad – Strengthening the presence of the Irish language in local festival & events;
 • Suíomh idirlín lárnach don cheantar – Central website for the area;
 • Tacaíocht do dhaoine nua-isteach – Support for new people who move to the area;
 • Ranganna Gaeilge neamhfhoirmeálta – Informal Irish language classes;
 • Imeachtaí sóisialta do dhaoine fásta & daoine óga – Social events for both young & old;
 • Níos mó comharthaí ar nós ‘Gaeilge anseo’ – More signs such as ‘Irish Spoken here’;
 • Lárionad fiontraíochta ar ardchaghdeán – High quality office ‘hub’/enterprise centre;
 • Na Coláistí Samhraidh a threisiú i mBéal Átha’n Ghaorthaidh & Baile Bhúirne – Strengthening the Irish colleges in Béal Átha’n Ghaorthaidh & Baile Bhúirne;
 • Leathanbhanda d’ardchaighdeán a bheith ar fáil ar fud Gaeltacht Mhúscraí – The availability of high quality broadband throughout the Múscraí Gaeltacht;
 • Ionad Oidhreachta – Heritage Centre.

Coistí Beal Atha.png

Coistí agus grúpaí pobail áitiúla i mBéal Átha’n Ghaorthaidh

Coistí Cill na Martra.png

Coistí agus grúpaí pobail áitiúla i gCill na Martra

Moltaí samplacha na dtuismitheoirí / Sample suggestions from parents

 • Níos mó imeachtaí & imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge do dhaoine fásta & daoine óga (eagraithe) m.sh tráth na gceist – More events & social events through Irish for both young & old (organised) e.g. quizzes;
 • Ranganna Gaeilge: gach leibhéal agus gach saghas,- m.sh ciorcail chomhrá, tuimsitheoirí & páistí, tosaitheoirí, rang feabhsúcháin – Irish classes: every level and every type, e.g. conversation circles, parents & children, beginners, improvement class;
 • Gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, m.sh sna siopaí áitiúla s.rl. – Dong your business through Irish, e.g. in the local shops etc.;
 • Úsáid an Ghaeilge sa bhaile – Use the Irish language at home;
 • Clubanna Óige / Áit sóisialta – Youth clubs / Social area;
 • Níos mó Gaeilge sna clubanna agus ag traenálaithe/cinnirí (Polasaí Teanga) – More Irish in the clubs and by trainers/supervisors (Language Policy);
 • Ionad tacaíochta teaghlaigh i nGaeltacht Mhúscraí – Language support centre in the Múscraí Gaeltacht;
 • Bealaí Glasa – Green Ways;
 • Lárionad fiontraíochta i nGaeltacht Mhúscraí – Enterprise centre in the Múscraí Gaeltacht;
 • Páirc súgartha i gCill na Martra – Playground in Cill na Martra;
 • Caifé/áit sóisialta i mBéal Átha’n Ghaorthaidh – Café/social area in Béal Átha’n Ghaorthaidh;
 • Comhlachtaí a lonnú i Réidh na nDóirí – Eastablish companies in Ré na nDoirí;
 • Slí siúlóide i gCúil Aodha – Walk way in Cúil Aodha.

Moltaí samplacha na ndaltaí meánscoile / Sample suggestions from secondary school students

 • Turais go Gaeltachtaí éagsúla & clubanna óige i nGaeltachtaí eile – Trips to various Gaeltacht areas & youth clubs in other Gaeltacht areas;
 • Céilithe rialta ag dul ó shráidbhaile go sráidbhaile – Regular céilís going from village to village;
 • Comórtas peile faoi aois idir Ghaeltachtaí – Underage football competition between Gaeltacht areas;
 • Tráth na gCeist idir na Gaeltachtaí – Table quiz between Gaeltacht areas;
 • Drámaíocht idir Ghaeltachtaí / scoileanna agus camchuairt – Drama between Gaeltacht areas / schools and tours;
 • Comórtais tallainne nó comórtais cheoil m.sh. ceol, rince s.rl. – Talent competitions or music competitions e.g. music, dancing etc;
 • Dioscó as Gaeilge sna sráidbhailte i gceantar Mhúscraí – Irish language disco in the village in the Múscraí area;
 • Cluichí Oilimpeacha na Gaeltachta le duais mhór – Gaeltacht Olympic Games with a large prize on offer;
 • Treodóireacht le treoracha Gaeilge – Orienteering with signs/hints in irish;
 • Ceolchoirmeacha as Gaeilge – Irish language concerts;
 • Plé & tae tar éis Aifrinn ar an Domhnach, do dhaoine óga – Tea & a chat after Mass on Sundays, for young people;
 • Le linn an tsamhraidh, ranganna Gaeilge / Stair na Gaeilge a chur ar fáil do na turasóirí – During the summer, provide Irish classes / History of the Irish language to tourists;
 • Cumann obair bhaile a threisiú – Develop/strengthen a homework club;
 • Páirc Astroturf – Astroturf pitch;
 • Linn snámha Béal Átha’n Ghaorthaidh a fheabhsú – Improve the swimming pool in Béal Átha’n Ghaorthaidh.

Scoil Mhuire.png

Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh

Scoil Mhuire2.png

Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh

Coláiste Ghobnatan.png

Coláiste Ghobnatan, Baile Bhúirne

Coláiste Ghobnatan2

Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne

Moltaí samplacha na ndaltaí bunscoile / Sample suggestions from national school students

 • Ranganna ealaíne trí Ghaeilge – Art classes through Irish;
 • Ceoilchoirm ag scoileanna Mhúscraí – Concert by Múscraí schools;
 • Lá Spóirt do scoileanna Mhúscraí – Sports day for Múscraí schools;
 • Comórtas Oilimpeacha do scoileanna Mhúscraí – Olympics Competition for Múscraí schools;
 • Ranganna i scríbhneoireacht/cumadóireacht dánta & scéalta – Classes on writing/composing poetry & stories;
 • Tráth na gCeist le scoileanna sna Gaeltachtaí eile – Table quiz with schools in other Gaeltacht areas;
 • Clubanna óige – Youth clubs;
 • Campaí Samhraidh – Summer camps;
 • Ranganna cócaireachta trí Ghaeilge / Comórtas Bácála – Cooking classes through Irish / Baking competition;
 • ‘Comórtas Peataí Mhúscraí’ ag Seó Baile Bhúirne / Cúil Aodha
 • Club Drámaíochta & Club Aisteoireachta – Drama Club & Acting Club;
 • ‘Seó Tallann Mhúscraí’ do dhaltaí bunscoile Mhúscraí – ‘Múscraí Talent Show’ Múscraí’s national school students;
 • Aipeanna as Gaeilge – Apps through irish;
 • Comórtas peile idir na scoileanna – Football competition between schools;
 • Turais ar Ghaeltachtaí eile – Trips to other Gaeltacht areas;
 • Ranganna rince céilí – Céilí dancing classes;
 • Ranganna amhránaíochta – Singing classes;
 • Club Leabhar as Gaeilge – Irish language book club;
 • Ranganna agallamh beirte;
 • Ranganna lúibíní;
 • Ranganna scéalaíochta – Storyteling classes;
 • Comórtas garraíodóireachta – Gardening competition;
 • Ranganna feirmeoireachta – Farming classes;
 • Comórtas Toraíocht Uibheacha Cásca (Easter Egg Hunt) / Comórtas Treodóireachta (orienteering);
 • Iománaíocht & Camógaíocht – Hurling & Camogie;
 • Caifé i mBéal Átha’n Ghaorthaidh – Café in Béal Átha’n Ghaorthaidh;
 • Páirc Súgartha i gCill na Martra – Playground in Cill na Martra;